Cách đăng ký cho Vendor mới

Bước 1: Đăng nhập vào đường dẫn https://megapoint.asia/vendor-register để tiến hành đăng ký. Vendor có thể sử dụng trang beta http://point.megagroup.asia để thử nghiệm các chức năng trước khi thực hiện trên trang chính

vendor register 1

Bước 2: Điền các thông tin bắt buộc từ hệ thống (các trường có dấu *) để hoàn thành đăng ký

vendor register 3
vendor register 3

Bước 3: Chọn mật khẩu cho tài khoản của bạn và nhấn vào nút “Register” để hoàn thành khâu đăng ký

vendor register 4

Tìm theo danh mục