This is custom heading element

  1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
  2. Nhà Bán Hàng cam kết thực hiện:

1.1  Nhà Bán Hàng sẽ chấp nhận nhận lại Hàng Hóa Không Giao Được và Hàng Hóa Hoàn Trả lại. Quy trình nhận hàng đổi trả được định nghĩa và quy định tại Mục B dưới đây.

1.2  Nhà Bán Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự không tuân thủ hoặc khuyết điểm nào của, hoặc bất kỳ sự thu hồi công khai hoặc riêng lẻ nào đối với, bất kỳ Hàng Hóa nào. Nhà Bán Hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho Mega Point về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc khuyết điểm, hoặc sự thu hồi công khai hoặc riêng lẻ nào như vậy hoặc khả năng xảy ra sự không tuân thủ, khuyết điểm, hoặc sự thu hồi công khai hoặc riêng lẻ đó và hợp tác cũng như hỗ trợ Mega Point đối với bất kỳ sự thu hồi nào, bao gồm bằng cách tiến hành thủ tục hoàn trả Hàng Hóa cho Nhà Bán Hàng theo quy trình tiêu chuẩn của Mega Point. Nhà Bán Hàng sẽ chịu trách nhiêm về mọi chi phí và phí tổn mà Nhà Bán Hàng, Mega Point hoặc bất kỳ Bên Liên Kết nào của Mega Point phải chịu liên quan đến việc thu hồi hoặc khả năng xảy ra thu hồi bất kỳ Hàng Hóa nào (bao gồm chi phí hoàn trả, lưu trữ, sửa chữa, thanh lý hoặc giao cho Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ bên bán nào bất kỳ sản phẩm nào trong số các sản phẩm này).

1.3  Nhà Bán Hàng phải tuân thủ Thời Gian Đổi Trả Hàng Hóa được định nghĩa và quy định tại Mục C bên dưới.

1.4  Nhà Bán Hàng có thể yêu cầu kiểm tra tình trạng hoặc chứng từ theo dõi đối với Hàng Hóa Hoàn Trả hoặc Hàng Hóa được bồi thường thiệt hại trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày Hàng Hóa đó được trả về địa điểm chỉ định của Nhà Bán Hàng. Ngoài thời gian nêu trên, Mega Point có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của Nhà Bán Hàng về Hàng Hóa Hoàn Trả theo quy định tại điều này.

  1. Mega Point có các quyền và nghĩa vụ sau:

2.1  Nếu đã tính tiền Khách Hàng cho Đơn Hàng, Mega Point sẽ tiến hành hoàn tiền cho Khách Hàng. Mega Point sẽ thu xếp tất cả các khoản tiền hoàn lại (và bất kỳ khoản điều chỉnh nào) và ghi có vào tài khoản phù hợp của Khách Hàng. Mega Point có quyền sửa đổi hoặc không tiếp tục cơ chế giải quyết việc hoàn trả và điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

2.2  Ngoại trừ các Đơn Hàng được thực hiện theo phương thức Thực Hiện Bởi Mega Point (FBL), Mega Point không có nghĩa vụ phải chấp nhận việc hoàn trả Hàng Hóa tại Nơi Chỉ Định của Mega Point. Tuy nhiên, bằng toàn quyền quyết định của mình, Mega Point có quyền yêu cầu Hàng Hóa đó được hoàn trả lại tại Nơi Chỉ Định của Mega Point để thực hiện thêm việc kiểm tra chất lượng. Nếu Mega Point, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, xác định thông qua việc kiểm tra chất lượng rằng Hàng Hóa Hoàn Trả bị lỗi hoặc hư hỏng, Hàng Hóa không thể giao đến Khách Hàng khác vì lỗi hoặc hư hỏng này và rằng lỗi và hư hỏng này của Hàng Hóa là do lỗi của Khách Hàng, Nhà Bán Hàng sẽ được bồi thường theo Chính Sách Hoàn Trả Hàng Hóa.

2.3  Mega Point sẽ tiến hành việc gửi trả Hàng Hóa Không Giao Được và Hàng Hóa Hoàn Trả trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc từ ngày Hàng Hóa trên được Nhà Vận Chuyển chuyển giao đến Nơi Chỉ  Định của Mega Point. Nếu Mega Point vi phạm thời hạn 07 (bảy) Ngày Làm Việc nêu trên, Mega Point sẽ bồi thường cho Nhà Bán Hàng 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng) cho mỗi Hàng Hóa.

2.4  Mega Point sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến sự phối hợp giao hàng hoặc sự kiểm tra chất lượng của Hàng Hóa bị trả về – bao gồm, nhưng không giới hạn, sự xuống cấp của Hàng Hóa dễ hư hỏng đối với tất cả tổn thất trực tiếp và gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn sự giảm sút doanh thu, kinh doanh thua lỗ, không đạt được các khoản tiết kiệm như mong đợi hoặc lợi nhuận. Nhà Bán Hàng phải giữ hoặc duy trì tất cả các thông tin hoặc tài liệu liên quan, bất kể tài liệu nào, để xác định Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng đang được vận chuyển bởi Nhà Vận Chuyển hoặc bởi Nhà Bán Hàng, tùy theo Phương Thức Thực Hiện đã chọn, bao gồm nhưng không giới hạn IMEI, số se-ri, mã QR và/hoặc mã vạch được cung cấp bởi nhà sản xuất. Trong trường hợp Hàng Hóa bị trả về, nếu Nhà Bán Hàng không thể cung cấp các thông

tin hoặc tài liệu liên quan theo yêu cầu của Mega Point, Nhà Bán Hàng chấp nhận Hàng Hóa bị trả về bởi Khách Hàng và sẽ được miễn trừ mọi

khiếu nại liên quan đến Hàng Hóa bị trả về.

2.5  Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào tại đây, Mega Point có quyền quyết định loại bỏ bất kỳ Hàng Hóa niêm yết trên Sàn Giao Dịch có tỷ

lệ trả về từ Khách Hàng vượt quá 10% trên tất cả Đơn Hàng thành công để đảm bảo Hàng Hóa được bán trên Sàn Giao Dịch đạt tiêu chuẩn

cao.

  1. Trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Mega Point sẽ nhận, đối soát và tính cho Nhà Bán Hàng các Phí Cố Định liên quan đến Đơn Hàng bị

hoàn trả hoặc không giao được. Mega Point sẽ không tính cho Nhà Bán Hàng bất kỳ khoản chi phí hoặc phí nào liên quan đến Đơn Hàng bị hoàn trả

hoặc không giao được.Mega Point – Hợp đồng Vendor

Hợp đồng Vendor tại đây

Tìm theo danh mục